Wynagrodzenie przestojowe – Kurzarbeitergeld

06.04.2020 | Sandra Hawrylczuk

Czym jest wynagrodzenie przestojowe – Kurzarbeitergeld?

Przedsiębiorca, który utracił możliwość uzyskiwania przychodów, pozwalających na utrzymanie zatrudnienia pracowników w dotychczasowym wymiarze czasu pracy może stanąć przed trudną decyzją o redukcji etatów. Jeżeli jednak kryzysowa sytuacja – tak jak w przypadku pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 – spowodowana jest okolicznościami niezależnymi od pracodawcy i ma ona charakter przejściowy, rozwiązania dla pracodawcy oraz pracowników można szukać w zredukowaniu wymiaru czasu pracy oraz wypłaty zredukowanego wynagrodzenia przestojowego (Kurzarbeitergeld). Płatnikiem wynagrodzenia przestojowego jest pracodawca, jednak może on uzyskać regres poniesionych na nie kosztów od właściwej miejscowo instytucji Bundesagentur für Arbeit, pokrywanego z funduszu powstałego ze składek ubezpieczenia dla bezrobotnych.

Na czym to polega?

Pracodawca podejmując decyzję o skróceniu wymiaru czasu pracy musi uzyskać zgodę rady zakładowej lub w przypadku jej braku, zgodę pracowników, których wymiar etatu miałby zostać skrócony, przy czym czas pracy pracownika może być zredukowany nawet do zera. W godzinach przekraczających nowy (zredukowany) wymiar etatu pracownicy nie są zobowiązani do świadczenia pracy. Wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny pracy pozostaje bez zmian, zaś za zredukowane godziny pracy pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent pensji, wynoszący 60% (lub 67% w przypadku osób posiadających dzieci) wynagrodzenia netto. Następnie pracodawca wnioskuje w instytucji Bundesagentur für Arbeit o zwrot kosztów, poniesionych na wypłatę ekwiwalentu przestojowego za zredukowany czas pracy. Instytucja pokrywa także składki na świadczenia socjalne pracownika. Korzyści są obopólne: pracownik zachowuje miejsce pracy, zredukowany ekwiwalent pensji oraz ubezpieczenie zdrowotna, a pracodawca ma możliwość zachowania zaufanych pracowników i przetrwania czasów ekonomicznego kryzysu.

Przykład:

Właściciel restauracji zatrudnia czworo pracowników w wymiarze 40 godzin pracy tygodniowo. Wobec pandemii koronowirusa władze państwowe zarządziły zakaz przyjmowania gości w restauracji. Właściciel obawia się, że serwując wyłącznie dania na wynos lub z dostawą do domu, nie uzyska odpowiednio wysokich przychodów i będzie zmuszony wypowiedzieć stosunek pracy dwóm zatrudnionym kelnerom.

Zamiast redukcji etatów, pracodawca może zaoferować pracownikom kompromisowe wyjście z tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Wymiar czasu pracy kelnerów, za ich pisemną zgodą, zostanie zredukowany do 
30 pełnopłatnych godzin tygodniowo. W tym skróconym czasie pracy pracownicy zajmą się dowożeniem posiłków do domów klientów, a praca w tym wymiarze godzin zostanie wynagrodzona pensją o pełnej umownej stawce godzinowej. W wymiarze pozostałych 10 godzin tygodniowo pracownicy będą zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy i otrzymają od pracodawcy ekwiwalent pensji, w zredukowanej wysokości 60% stawki godzinowej netto. Pracodawca po dopełnieniu koniecznych formalności uzyska od instytucji Bundesagentur für Arbeit zwrot kosztów poniesionych na wypłatę wynagrodzenia przestojowego.

Gdy zakazy administracyjne w stacjonarnej obsłudze gości w restauracji zostaną zniesione, uprzednie warunki wymiary czasu pracy oraz wynagrodzenia zostaną przywrócone i wszystko powoli wróci do normy.

Podstawa prawna i przesłanki ustawowe:

Instytucja oraz wymogi prawne wprowadzenia trybu wynagrodzenia przestojowego za skrócony czas pracy są uregulowane w §§ 95 i następujących niemieckiej ustawy socjalnej nr III (SGB III).

Przesłankami roszczenia na zwrot kosztów wynagrodzenia przestojowego są:

  •  faktyczny brak zapotrzebowania na pracę zatrudnionych pracowników w znaczącym wymiarze (dotyczący co najmniej 10% zatrudnionych)
  •  brak zapotrzebowania na pracę uwarunkowany jest nieprzewidywalną i niezależną od pracodawcy przyczyną (problemy ekonomiczne wywołane epidemią COVID-19 często mogą spełniać ten wymóg)
  •  zanim dojdzie do wprowadzenia skróconego czasu pracy i wynagrodzenia przestojowego, należy udzielić pracownikom płatnego urlopu, zwrócić wyświadczone przez pracownika nadgodziny udzielając płatnego czasu wolnego od pracy oraz ramach możliwości przekierować pracownika na inne stanowisko pracy
  •  problemy finansowe pracodawcy, skutkujące brakiem zapotrzebowania na pracę pracowników mają naturę tymczasową (tj. istnieje realna wizja wyjścia z przejściowego kryzysu)
  •  zakład pracy zatrudnia co najmniej jedną osobę na umowę o pracę i odprowadzane są za nią składki na ubezpieczenia socjalne
  •  wynagrodzenie przestojowe może być udzielone tylko pracownikom, których umowa o pracę nie znajduje się w fazie terminu wypowiedzenia lub nie została rozwiązana za porozumieniem stron
  •  siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Niemczech
  •  pracodawca zgłosił właściwej miejscowo instytucji wprowadzenie skróconego czasu pracy w odpowiedniej formie i terminie (tj. najpóźniej w ostatni dzień miesiąca, w którym to wprowadzono skrócony czas pracy)
  •  zwrot kosztów wynagrodzenia przestojowego odbywa się na wniosek pracodawcy, do którego dołączono stosowne środki dowodowe, uprawdopodobniające zaistnienie wszystkich przesłanek.

Pouczenie o odpowiedzialności cywilnej i karnej:

W obecnej kryzysowej sytuacji Bundesagnetur für Arbeit wychodzi przedsiębiorcom naprzeciw z pomocną ręką, wypłacając pracodawcom świadczenia zgodnie z ich wnioskiem, rezygnując przy tym z uprzedniego sprawdzania spełnienia wymogów prawnych roszczenia. W celu udzielenia przedsiębiorcom szybszego wsparcia finansowego wydawane są tymczasowe decyzje uznające prawo do świadczenia. Weryfikacja roszczeń odbędzie się jednak kolejnych miesiącach, następujących wypłatę świadczeń na mocy tymczasowej decyzji. Uwaga: w przypadku niezasadności roszczeń, środki finansowe będą podlegały zwrotowi, zaś ewentualne intencjonalne wyłudzenia świadczeń ścigane będą na drodze karnej. Z uwagi na powyższe zalecam wzmożoną ostrożność w zaświadczeniu spełnienia wymogów prawnych roszczenia, którego wnioskujący pracodawca dokonuje podpisując się pod swoim wnioskiem!

 

Serdecznie zapraszam Państwa do skorzystania z usług kancelarii, ukierunkowanych na prawidłowe wdrożenie skróconego czasu pracy w zakładzie i pewnego pod kątem prawnym uzyskania regresu kosztów wynagrodzenia przestojowego (Kurzarbeitergeld) w agencji pracy Bundesagentur für Arbeit. Zachęcam również do konsultacji innych form pomocy finansowej, przygotowanych dla przedsiębiorców przez niemieckie władze państwowe w celu przetrwania kryzysu pandemii COVID-19.

Zobacz inne wpisy: