Klienci Biznesowi

Kancelaria oferuje szeroką gamę usług skierowanych do Klientów biznesowych, w szczególności do Przedsiębiorców działających lub aspirujących do działania na niemieckim rynku. To właśnie prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa handlowego i spółek, są przedmiotem mojej specjalizacji.

Stale doskonalę swoje kompetencje i poszerzam doświadczenie w obsłudze spraw z pogranicza rynku niemieckiego i polskiego. Dzięki temu, oferuję profesjonalne doradztwo i reprezentację przed niemieckimi instytucjami, sądami oraz podmiotami prawa prywatnego.

Przykłady popularnych usług:

Prowadzenie spraw związanych z wejściem na rynek niemiecki

Niemcy to najistotniejszy partner wymiany gospodarczej z Polską. Sprzyja temu m.in. bliskość geograficzna, zbliżona kultura prawna oraz członkostwo obu państw w Unii Europejskiej. Gwarantuje to swobodę wymiany osób, towarów i usług. Przed polskim przedsiębiorcą, chcącym skorzystać z potencjału prężnej niemieckiej gospodarki i chłonnego rynku otworem stoi wachlarz możliwości.

Jednak jak dobrać najkorzystniejszą dla swojej firmy formę prawną? Na jakie formalności zwrócić uwagę? Jak zarejestrować firmę w Niemczech? Jak zoptymalizować zyski pod kątem podatkowym? Oferuję kompleksowe doradztwo prawne – odpowiem na te i wiele innych Państwa pytań, związanych z wejściem na rynek niemiecki. Zapraszam do kontaktu!

Transgraniczne świadczenie usług w Niemczech

Traktat Unii Europejskiej przewiduje swobodę świadczenia usług w Państwach Członkowskich. Co do zasady, stwarza ona polskiemu przedsiębiorcy możliwość świadczenia usług w Niemczech, bez konieczności rejestrowania tam działalności gospodarczej.

Państwa Członkowskie wprowadzają jednak szereg prawnych ograniczeń lub wymogów, mających gwarantować bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, ochronę pracowników lub inne ważne interesy publiczne. W praktyce oznacza to dla przedsiębiorców wymóg podporządkowania się krajowym przepisom w państwie świadczenia usług.

Pod względem wymogów prawnych, na szczególną uwagę zasługuje wykonywanie usług reglamentowanych, tj. usług, do których wykonywania niezbędne jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub uznania przez państwo niemieckie faktu ich nabycia w innym kraju, jak również dokonania stosownych zgłoszeń. Usługi reglamentowane dotyczą m.in. zawodów służby zdrowia, oświaty oraz zawodów rzemieślniczych.

Oferuję doradztwo oraz reprezentację przed niemieckimi instytucjami, uznającymi kwalifikacje wymagane do tymczasowego świadczenia usług na terenie Niemiec. Zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech, prawo pracy

Przedsiębiorcy, świadczący tymczasowo swoje usługi za granicą, najczęściej realizują zlecenia korzystając z możliwości oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech. Przepisy unijne i krajowe determinują jurysdykcję właściwą dla ubezpieczeń społecznych pracowników (a także samego przedsiębiorcy). Nakładają również na delegujących pracodawców szereg wymogów odnośnie umowy o oddelegowanie (tj. umowy o pracę za granicą).

W praktyce, oddelegowanie pracowników wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem dostosowania regulacji umowy o pracę do niektórych wymogów niemieckiego prawa. Dotyczy to przede wszystkim stawek minimalnego wynagrodzenia, urlopów (w tym przynależności do kas urlopowych dla branży budowlanej i jej pochodnych – tzw. SOKA), przepisów BHP, wymiaru i rozłożenia czasu pracy oraz w wielu innych aspektów.

Szczególnie zaostrzone wymogi obowiązują np. branżę budowlaną i jej pochodne, a także sprzątanie budynków, usługi kształcenia, opieki nad osobami starszymi i chorymi. Branże te związane są bowiem powszechnie obowiązującymi umowami taryfowymi (allgemeinverbindliche Tarifverträge). Określają one konieczne warunki umowy pracy pracownika w danej konkretnej branży.

Zapraszam do skorzystania z doradztwa w zakresie oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech. Posiadam ugruntowaną wiedzę i doświadczenie, zarówno odnośnie procedur określania przepisów właściwych dla ubezpieczeń społecznych (zaświadczenie A1), jak i tworzenia oraz weryfikacji umów o oddelegowanie do pracy w Niemczech, z uwzględnieniem wymogów branżowych umów taryfowych.

Zaliczki na podatek dochodowy pracowników oddelegowanych

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z oddelegowaniem pracowników do pracy w Niemczech jest ustalenie, w którym państwie uiszczać zaliczki na poczet podatku dochodowego. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga znajomości polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zaniedbania lub błędy popełnione na gruncie tej skomplikowanej materii prawnej mogą prowadzić do kłopotów z urzędami skarbowymi obu państw.

Zachęcam do zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej, pozwalającej uniknąć problemów w przyszłości.

Odwrotne obciążenie VAT, podatek u źródła

Przedsiębiorca, wykonujący usługi w Niemczech powinien przeanalizować przepisy prawne w celu ustalenia właściwej jurysdykcji, stawki oraz właściwego płatnika podatku od towarów i usług (VAT). W niektórych konstelacjach obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia VAT (Reverse Charge System). Oznacza to, że dłużnikiem podatku VAT jest drugi partner umowy, np. w usługach z zakresu branży budowlanej lub usługach wymienianych między przedsiębiorcami z siedzibą w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku stosowania odwrotnego obciążenia należy pamiętać o szczególnych wymogach formalnych wystawiania faktury. Ponadto, warto rozważyć zawnioskowanie o zwrot podatku VAT opłaconego w fakturach kosztowych za zakupy poczynione w Niemczech.

Co więcej, polski przedsiębiorca świadczący w Niemczech usługi w branży budowlanej musi liczyć się z potrąceniem podatku budowlanego (Bauabzugsteuer), wynoszącego 15 % wynagrodzenia. W celu uniknięcia potrącenia możliwe jest zawnioskowanie o zwolnienie z podatku u źródła, wydawane po uprzedniej rejestracji we właściwym miejscowo niemieckim urzędzie skarbowym.
Zachęcam do skorzystania z oferty doradztwa z zakresu powyższych zagadnień.

Stała działalność gospodarcza w Niemczech

W odróżnieniu od tymczasowego świadczenia usług transgranicznych – a więc w przypadku rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej za granicą na czas nieokreślony – unijna swoboda przedsiębiorczości otwiera możliwość założenia przedsiębiorstwa, zakładu lub filii w Niemczech. Ponadto, prawo spółek otwiera szerokie możliwości doboru formy prawnej przedsiębiorstwa, który w praktyce urasta do rangi zadania optymalizacji realnych korzyści, np. podatkowych, z zakresu odpowiedzialności i wielu innych. Z drugiej strony, ugruntowanie działalności gospodarczej w niemieckich warunkach prawnych wiąże się z koniecznością sprostania wymogom tutejszych przepisów w pełnym zakresie.

Zapraszam do skorzystania z oferty kompleksowego doradztwa z zakresu prawa publicznego oraz cywilnego, gwarantującego założenie legalnej działalności gospodarczej oraz optymalne zabezpieczenie interesów swoich oraz przedsiębiorstwa.

Dochodzenie roszczeń od kontrahentów w Niemczech

Częstą sytuacją, na którą napotykam w praktyce adwokackiej, jest problem przedsiębiorców z windykacją należnych roszczeń. Na taki przypadek prawo przewiduje system instrumentów, pozwalających na wyegzekwowanie zapłaty od nierzetelnego płatnika. Narzędzia, takie jak adwokackie wezwanie do zapłaty, postępowanie nakazowe lub proces, znacząco zwiększą szanse na spłatę należności.

W sytuacji obawy przed przyszłą niemożliwością spełnienia należności przez dłużnika, podyktowanej likwidowaniem przez niego składników majątku, skutecznym narzędziem jest wdrożenie sądownego tymczasowego zabezpieczenia roszczeń (np. zablokowanie środków na koncie bankowym dłużnika, założenie hipoteki).

Ponadto, uczulam moich klientów na dokonanie wstępnej oceny wiarygodności płatniczej klienta oraz korzystanie z prewencyjnych środków zabezpieczenia przyszłych świadczeń. To właśnie sięgnięcie z odpowiednim wyprzedzeniem po stosowne zabezpieczenia prawne, przekłada się na późniejszą wysoką ściągalność świadczeń umownych.

Rękojmia, obrona przed nienależnymi roszczeniami

Wobec aktywnego udziału w obrocie gospodarczym – mimo dochowywania najwyższej staranności podczas świadczenia usług, towarów lub dzieła – nieuniknionym okazuje się konfrontacja z problemem reklamacji klientów. Niekiedy bowiem wyświadczona usługa lub produkt nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, który zgłasza rozmaite roszczenia naprawcze, o odszkodowanie lub odstępuje od umowy.

W praktyce często okazuje się, że zgłaszane reklamacje są prawnie nieuzasadnione. Powodem może się okazać błędnie dokonana przez klienta interpretacja „usterki” jako „wady” w rozumieniu ustawowej definicji. Przyczyną może być również niedochowanie procedury dochodzenia roszczenia lub przekroczenia jego zakresu. Niestety weryfikacja takiej nieuzasadnionej reklamacji wiąże się dla przedsiębiorcy z poniesieniem dodatkowych kosztów – niejednokrotnie pochłaniających marżę z danej transakcji.

Remedium na wyżej opisaną sytuację jest profesjonalne zarządzanie reklamacjami, tj. dokonanie prawnej prognozy ich zasadności oraz wdrożenie stosownej procedury weryfikacyjnej, pozwalającej na zwrot nieuzasadnionych kosztów.
Jeśli sprawa znajdzie swój finał w sądzie, skuteczność obrony zależy nie tylko od prawidłowego przedstawienia faktów, lecz także od należytego posłużenia się instrumentami prawnymi oraz dochowania formalności procesowych. Dotyczy to obrony lub zgłaszania wszelkiego rodzaju roszczeń.

W oparciu o ugruntowaną wiedzę, znajomość orzecznictwa oraz bogate doświadczenie oferuję Państwu profesjonalne wsparcie, zarówno na etapie prewencyjnym (skutecznego zarządzania procesem reklamacji), jak i procesową reprezentację w sądzie.
Zapraszam do konsultacji!

Sporządzanie i weryfikacja tekstów umów

W oparciu o ugruntowaną znajomość prawa niemieckiego oraz bogate doświadczenie doradcze, wychodzę Państwu naprzeciw z ofertą sporządzania oraz opiniowania projektów umów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów w międzynarodowej wymianie handlowej (CISG), ogólnych warunków kontraktowych (niemieckie AGB), aneksów, ugód i podobnych aktów.

Prawidłowe i przemyślane sporządzenie umowy umożliwia sprawną i skuteczną realizację założeń kontrahentów. Podczas tworzenia projektu umowy niezwykle istotne jest zindywidualizowane podejście do potrzeb stron umowy i zrównoważone określenie oraz zabezpieczenie ich wzajemnych interesów. Zadanie to wymaga doskonałej znajomości prawa i doświadczenia, pozwalającego przewidzieć ryzyka i zastosować klauzule zabezpieczające. Przedsiębiorca, korzystający z gotowych wzorów umów dostępnych w Internecie, naraża się na niepotrzebne koszty i straty, jeśli do skutku dojdą sytuacje nieprzewidziane w standardowych i powierzchownych propozycjach.

Sporządzanie opinii prawnych

Przedsiębiorca, poszukujący doradztwa prawnego ma możliwość skorzystania z usługi wydania pisemnej opinii prawnej. Zadaniem tej formy doradztwa jest opracowanie zrozumiałej dla odbiorcy odpowiedzi na konkretne pytanie prawne lub ocenę i prognozę powodzenia jego sprawy. Korzyścią płynącą z pisemnej ekspertyzy – względem ustnej konsultacji prawnej, jest uzyskanie utrwalonego na piśmie i usystematyzowanego opracowania postawionego pytania prawnego.

Opinia opatrzona jest zwykle odwołanymi do przepisów, orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. Opisywany instrument doradztwa prawnego charakteryzuje się uwzględnieniem różnic interpretacyjnych funkcjonujących w doktrynie i orzecznictwie oraz rekomendację adwokacką. Przedsiębiorca zyskuje możliwość zrozumienia oraz samodzielnej analizy ryzyka procesowego, wdrożenia odpowiednio wcześnie stosownych środków i podjęcia świadomych decyzji.

Dlaczego warto?

Ambitnego przedsiębiorcę cechuje doskonałe zorientowanie w wykonywanej branży, zacięte dążenie do sukcesu i zaradność w rozwiązywaniu rozmaitych problemów. Podczas aktywnej działalności w obrocie gospodarczym, jednym z nich stają się problemy natury prawnej. Rozwiązanie ich najczęściej wymaga eksperckiej wiedzy, która zwykle wybiega poza zakres własnej specjalności. Podejmowane samodzielnie próby usuwania powstałych szkód drastycznie pochłaniają cenny czas, zaś obawy o popełnienie kolejnego błędu powodują w najlepszym wypadku frustrację.

Korzyści dla Ciebie

Jeśli powyższa sytuacja choć trochę Ciebie dotyczy, przekonaj się o korzyściach płynących z inwestycji w ekspercką pomoc prawną i przyłącz się do grona zadowolonych Przedsiębiorców, którzy z niej skorzystali.

Poczucie prawnego bezpieczeństwa

Moi Klienci często doceniają komfort wynikający z poczucia prawnego bezpieczeństwa. Jest to rezultat świadomości, że mają u boku doświadczonego specjalistę. Dzięki temu, nie muszą troszczyć się o zabezpieczenie swoich interesów. Nie muszą również obawiać się niespodziewanych sankcji ekonomicznych i karnych lub innych nieprzewidzianych konsekwencji.

Czas

Ponadto, Klienci podkreślają, jak ważna okazuje się zyskana swoboda i przestrzeń na realizowanie się w tym, co lubią i robią najlepiej. Oddelegowując kwestie prawne, zyskują cenny czas, pozwalający na rozwijanie swojej działalności. Mogą skutecznie pozyskiwać klientów, budować relacje biznesowe oraz przebywać z rodziną i przyjaciółmi.

Unikanie strat

Ponadto, kompleksowe doradztwo umożliwi uniknięcie wielu nieprzyjemnych problemów i komplikacji. Warto być świadomym, że konsekwencje błędów prawnych bywają nieoczekiwane i dotkliwe.

Oto kilka przykładów:

  • pozwy o odszkodowania przekraczające wartość ceny produktu, wynikłe z niewłaściwej pod kątem prawnym obsługi reklamacji klienta;
  • drakońskie sankcje i grzywny, przewidziane niemieckim prawem za niedochowanie formalności w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • przekwalifikowanie przez organ kontroli umów z podwykonawcami – na umowy o pracę, z konsekwencją obowiązku wstecznej zapłaty zaliczek podatkowych i składek socjalnych (tzw. Scheinselbständigkeit);
  • uznanie przez instytucję kontrolną, że podwykonawca „zatrudniający” pracowników na jednoosobowej działalności gospodarczej – zamiast w formie pracy najemnej, dopuszcza się nielegalnego pośrednictwa pracy (unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung), za co ustawa przewiduje surowe sankcje karne;
  • konieczność przeprowadzenia postępowania nabycia spadku przez spadkobierców poza krajem ich zamieszkania oraz obowiązek podwójnej zapłaty podatku od spadku – w Polsce oraz w Niemczech etc.

Korzyści finansowe

Warto również pamiętać o korzyściach finansowych, wynikających z umiejętnego czerpania z pełnego wachlarzu prawnych rozwiązań. Często osoba nieposiadająca prawniczego wykształcenia i doświadczenia nie ma świadomości dostępnych instrumentów, przez co nie dostrzega pełni możliwości.

Oto kilka przykładów:

  • doradztwo w doborze formy prawnej działalności pozwoli na zoptymalizowanie ciężarów podatkowych i odpowiedzialności za zobowiązania spółki;
  • założenie hipoteki na nieruchomości, zabezpieczającej przyszłą zapłatę za realizację kontraktu budowlanego i umożliwiającej windykację w przypadku upadłości inwestora;
  • korzystny wybór regulacji stosowanych przez strony w odniesieniu do rękojmi (BGB,HGB,CISG,CMR/VOB-B, regulacje indywidualne);
  • ustalenie właściwości sądu i systemu prawnego na wypadek sporu umożliwi dogodniejsze prowadzenie procesu przy korzystniejszych uregulowaniach ustawowych;
  • wyznaczenie sukcesora przedsiębiorstwa, dające możliwość kontynuacji przedsiębiorstwa zamiast przepadek udziałów na rzecz innych wspólników.

Powyższe sytuacje mają charakter przykładowy. Podczas indywidualnej konsultacji z przyjemnością zasugeruję optymalny zakres doradztwa lub innych usług.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i bezpłatnego zapytania o ofertę!

Nasze mocne strony

Kompetencja i profesjonalizm

Zindywidualizowane podejście do klienta

Dogodne formy komunikacji

Obsługa prawna w języku polskim i niemieckim